Allmänna handlingar

Kommunen är en offentlig myndighet och vår verksamhet ska ske under insyn och kontroll.

En garanti för insyn är offentlighetsprincipen.

Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlagen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut. 

Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till. 

Vad är en allmän handling?

En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator.

En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där.

Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten.

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga.

Var och en ska kunna läsa dem.

Handlingar i ärenden som ännu behandlas är ofta inte offentliga.

Vilka handlingar är inte offentliga?

En del allmänna handlingar är hemliga och får inte lämnas ut.

Handlingar kan hemligstämplas om de handlar om:

  • Rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.
  • Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik.
  • Myndigheternas verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn.
  • Intresset att förebygga eller beivra brott.
  • Det allmännas ekonomiska intresse.
  • Skyddet för enskilda medborgares personliga eller ekonomiska förhållanden.
  • Intresset att bevara djur- och växtarter.

Hur får jag ut en allmän handling?

För att få ut en allmän handling ska du vända dig till kommunens registrator.

Du har rätt att ta del av handlingen hos kommunen, och vi ska utan onödiga dröjsmål lämna ut den. 

Du har också rätt att få en avskrift eller en kopia av handlingen mot att du betalar en avgift.

Säger kommunen nej till din begäran att få ta del av handlingen har du i regel rätt att få saken prövad av domstol, vanligen kammarrätten.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
Kommun

Öppettider

Måndag-fredag kl. 09.00-12.00 (gäller under perioden 20 april - 1 juni)

Dag före röd dag kl. 09.00-12.00

Kontakt för sidan: Kommuncenter