Planprocessen

Planprocessen startar när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar, exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra eller ändra en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till förvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan.

Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett väsentligt intresse avseende aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare att lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess.


Ansökan om planbesked

Den som vill ha en ny detaljplan eller en befintlig ändrad ansöker om planbesked hos kommunen. Ansökan ska innehålla:

  • Skriftlig ansökan på särskild blankett
  • Situationsplan eller karta över området

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska lämna ett planbesked inom fyra månader från det att ansökan inkommit. Av planbesked ska det framgå om kommunen kommer att påbörja ett planarbete eller inte. I planbesked ska det anges en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan komma att ske.

För planbesked faktureras en avgift enligt antagen taxa. Taxan finns här.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter