Översiktsplan för Oxelösunds kommun

Översiktsplanen är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Det är en gemensam vision och fungerar som ett strategiskt dokument för utvecklingen av den fysiska miljön.

Översiktsplanen ska både vara strategisk på lång sikt och vägledande för konkreta beslut i bygg- och tillståndsärenden. Den är inte juridiskt bindande utan fungerar istället som en vägledande vision för framtiden som exempelvis kan förenkla processen när ett område ska detaljplaneras.

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan som är antagen av kommunfullmäktige. Denna ska täcka hela kommunens yta och tydligt visa hur kommunen vill att mark- och vattenanvändningen ska formas för framtiden.


Oxelösund 2030

Översiktsplan "Oxelösund 2030" antogs av Kommunfullmäktige 2018-06-13 och vann laga kraft 2018-07-11. 

Planen ska visa kommunens vision år 2030. Kommunen har som mål att öka befolkningen med 1 procent varje år vilket medför ett ökat behov av bostäder, handel och service. Den här utvecklingen ska ske i samspel med bevarande av Oxelösunds starka värden som natur och skärgård.

Den slutgiltiga versionen av Översiktsplan 2030 finns som PDF här till höger under Mer information. Synpunkterna som har skickades in under samråd och utställning har arbetats in i översiktsplanen och finns att läsa i Samrådsredogörelse respektive Utställningsutlåtande. Här finns även den Hållbarhetsbedömning som alltid ska finnas till en översiktsplan och en bilaga med riktlinjer för kulturmiljön i kommunen.


Bostadsförsörjningsprogram

Oxelösund kommuns bostadsförsörjningsprogram blev antagen 2013-12-18 av kommunfullmäktige. Dokumentet går att hitta via denna länk.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter