Var finns ärendet i planprocessen?

Granskning pågick till och med 2019-04-16.


Detaljplan för del av Oxelö 7:60 i Oxelösunds hamn

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggandet av en anläggning för flytande naturgas (LNG) inom hamnområdets östra del. I anläggningen omvandlas nedkyld och flytande gas till gasform som då kan användas som bränsle i exempelvis SSAB:s tillverkningsprocess.

Genom anläggningen kommer naturgas och biogas att gradvis kunna ersätta kolhögarna i Oxelösunds Hamn. Utan kol i tillverkningsprocessen kommer också SSAB:s och därmed kommunens koldioxidutsläpp att kunna minska rejält.

En miljöprövning av projektet behandlas separat av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Uppsala län, till denna är detaljplanen som Oxelösund kommun nu tar fram ett viktigt underlag.

Planförslaget

Planförslaget innebär i huvuddrag att mark (Lageryta D) i den allra östligaste delen av Oxelösunds Hamn får ändrad användning från lagerytor till industrimark. Detta möjliggör att en LNG-anläggning med en maximal byggrätt på 15000 m2 byggnadsarea, +70 m totalhöjd över kommunens nollplan kan byggas. I en detaljplan prövas markens lämplighet ─ LNG-terminalen tillåtlighetsprövas enligt miljöbalken separat från detaljplaneprocessen då den klassas som miljöfarlig verksamhet. 

Sandvikshamnen kommer att anpassas till LNG-terminalen genom att marken längs västra sidan Sandviken ges en Z-bestämmelse - verksamheter med låg omgivningspåverkan. I den första granskningen var bestämmelsen istället J - industrimark. Småbåtshamnen blir kvar utom marken längs västra sidan, varför en ny sjösättningsramp kommer att anläggas längst in i Sandviken.

LNG

LNG är en engelsk förkortning för flytande naturgas, vilket är detsamma som metan nedkylt till -162°C. Flytande naturgas är en lukt- och giftfri produkt som avdunstar vid kontakt med vatten. Den tar också mindre plats än naturgas i gasform varför det är i flytande form som gasen transporteras och lagras. LNG är svårantändligt, medan naturgas är ett bränsle som exempelvis blir allt vanligare inom sjöfarten.

Granskning

Sedan den första granskningen så har Plankarta, Planbeskrivning, Kvantitativ riskutredning (QRA), farligt gods-transportutredning, MKB och bilagorna Luft, buller och dagvatten uppdaterats. Därtill har en komplimenterande Marktekniskt PM och Geotekniskt PM tagits fram.

Handlingarna finner du till höger här på sidan och i pappersform på följande platser under hela granskningstiden:

  • Bibliotek Koordinaten, Järntorget 7
  • Kommunhusets foajé, Höjdgatan 26

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 16 april 2019 till plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se eller till postadress:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Observera att den som inte senast under granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen!

Kontakt för sidan: Kommuncenter