Var finns ärendet i planprocessen?

Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 2019-06-12. Protokollet publicerades på kommunens digitala anslagstavla 2019-06-19. Sista dag för överklagande av antagandebeslutet är 2019-07-10.

Detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen. 
Dom i ärende P 4735-19 kom 2020-04-07 och står domen fast vinner detaljplanen laga kraft 2020-04-29. 


Detaljplan för del av Oxelö 7:60 i Oxelösunds hamn

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggandet av en anläggning för flytande naturgas (LNG) inom hamnområdets östra del. I anläggningen omvandlas nedkyld och flytande gas till gasform som då kan användas som bränsle i exempelvis SSAB:s tillverkningsprocess.

Genom anläggningen kommer naturgas och biogas att gradvis kunna ersätta kolhögarna i Oxelösunds Hamn. Utan kol i tillverkningsprocessen kommer också SSAB:s och därmed kommunens koldioxidutsläpp att kunna minska rejält.

En miljöprövning av projektet behandlas separat av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Uppsala län, till denna är detaljplanen som Oxelösund kommun nu tar fram ett viktigt underlag.

Planförslaget

Planförslaget innebär i huvuddrag att mark (Lageryta D) i den allra östligaste delen av Oxelösunds Hamn får ändrad användning från lagerytor till industrimark. Detta möjliggör att en LNG-anläggning med en maximal byggrätt på 15000 m2 byggnadsarea, +70 m totalhöjd över kommunens nollplan kan byggas. I en detaljplan prövas markens lämplighet ─ LNG-terminalen tillåtlighetsprövas enligt miljöbalken separat från detaljplaneprocessen då den klassas som miljöfarlig verksamhet. 

Sandvikshamnen kommer att anpassas till LNG-terminalen genom att marken längs västra sidan Sandviken ges en Z-bestämmelse - verksamheter med låg omgivningspåverkan. I den första granskningen var bestämmelsen istället J - industrimark. Småbåtshamnen blir kvar utom marken längs västra sidan, varför en ny sjösättningsramp kommer att anläggas längst in i Sandviken.

LNG

LNG är en engelsk förkortning för flytande naturgas, vilket är detsamma som metan nedkylt till -162°C. Flytande naturgas är en lukt- och giftfri produkt som avdunstar vid kontakt med vatten. Den tar också mindre plats än naturgas i gasform varför det är i flytande form som gasen transporteras och lagras. LNG är svårantändligt, medan naturgas är ett bränsle som exempelvis blir allt vanligare inom sjöfarten.

Kontakt för sidan: Kommuncenter