Var finns ärendet i planprocessen?

Ärendet är avslutat.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2020-02-12. Då ingen överklagande inkommit vann detaljplanen laga kraft 2020-03-13. Bygglov får nu ges för bostadsbebyggelse inom kvartersmarken.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-27 att skicka detaljplanen på granskning. Granskning pågick till och med 2019-09-24. Efter en revidering av plankartan utifrån inkomna granksningsyttranden godkände Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden detaljplanen för antagande 2020-01-22. 

De laga kraft-vunna handlingarna finns till höger under Mer information.


Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna för att komplettera befintlig bebyggelse i området med ytterligare bostäder. Planen kommer tillsammans med kvarteret Körsbäret 1 direkt norr om planområdet binda samman Hagtornsvägen med Tranbärsvägen. Gång-/cykelvägen i norr byggs om för att fungera som en lokalgata.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:

  • Byggrätter för bebyggelse med en högsta nockhöjd på 8 meter skapas längs med en befintlig gång-/cykelväg som löper mellan Hagtornsvägen och Tranbärsvägen. Strukturen följer den befintliga i området.
  • Gång-/cykelvägen breddas något för att möjliggöra angöring för tillkommande bostäder.
  • En av kommunens gröna kilar som löper genom området blir smalare men säkerställs genom att södra delen av planområdet ges användningen Natur

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter