Detaljplan för Stenvikshöjden

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i ett attraktivt läge nära hav, natur, skola. Planen ska bidra till att knyta samman befintliga skilda bostadsområden.Genom nya flerbostadshus får området tillgång till blandade upplåtelseformer och hustyper i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet.

Möjligheter till nya bostäder skapas på tre olika platser i planen vilket därmed ökar kommunens planberedskap för bostäder.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:

  • Byggandet av tre punkthus i 4-6 våningar möjliggörs i södersluttning, mellan Jogersövägen och Örnvägen. Uppskattningsvis 45-50 lägenheter.
  • På asfaltsytan nere vid Ramdalshamnen som idag används för båtförvaring och parkering skapas byggrätter för två paralella lamellhus i 3-4 våningar för cirka 50 lägenheter. Närmast vattnet sparas 25 meter för gång/cykel-väg samt en allmän park.
  • Uppepå Ramdalshöjden skapas möjlighet till bostäder av varierande typ, exempelvis 15 radhus, flerbostadshus i max två våningar eller trygghetsboende. Planen medger också att en förskola tillåts på platsen. Kvartersmarken är cirka 5000 kvm stor med en byggrätt på 1800 kvm.
  • Bevarande av värdefull natur säkerställs genom bestämmelsen Natur.
  • Båtförvaringen/parkeringen i Ramdalshamnen ersätts genom att en äldre båtuppställningsplats i korsningen Björntorpsvägen/Jogersövägen åter tas i bruk.

Var finns ärendet i planprocessen?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planförslag.

  • Samråd pågick mellan 31 mars och 21 april
  • Granskning pågick mellan 14 september och 9 oktober.

Detaljplanen godkändes i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 november. Den förväntas gå upp i Kommunfullmäktige för antagande 14 februari 2018. Detaljplanen vann laga kraft 13 mars 2018.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter