Var finns ärendet i planprocessen?

Detaljplanen för Sjögatan vann laga kraft 2019-01-11.


Detaljplan för Sjögatan

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av radhus på en del av det stora gärdet mellan Sjögatan och kylvattendammen. Planen syftar också till att säkerställa att resterande del av gärdet blir kvar som parkmark.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:

  • Längs med Sjögatans norra sida tillåts byggnation av bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus med en högsta nockhöjd på 8 meter.
  • Strandskyddet upphävs inom delar av planområdet.
  • Yta för rekreation och lek säkerställs som parkmark.

Kontakt för sidan: Kommuncenter