Var finns ärendet i planprocessen?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antog på delegation från kommunfullmäktige detaljplanen vid sammanträde 2019-10-22. Detaljplanen vann laga kraft (började gälla) 2020-01-10.


Ändring av Stadsplan för Hamnområdet

Oxelösunds Hamn AB inkom 2019-03-20 med en begäran om planändring för del av fastigheten Oxelö 7:60 inom gällande stadsplan för Hamnområdet (0481-P87/3) som vann laga kraft 1987. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tog beslut på delegation 2019-04-23 om att ge positivt planbesked.

Planens syfte är att möjliggöra ytterligare etablering och byggnation inom hamnområdet genom att användningen Hamn ersätter Järnvägsområde inom delar av området.

Primärt är syftet att möjliggöra lagerutbyggnad i anslutning till befintlig verksamhet samt att, där järnvägen inte längre finns, ersätta område för järnvägstrafik (Tj) med det mer flexibla Hamn (V). Bestämmelserna syftar till att följa det som redan gäller i övrigt inom området.

Ändringen innebär att två delar där det idag saknas järnväg men där stadsplanen anger järnvägsområde ersätts av två områden för hamnverksamhet. Dessa två områden ges också bestämmelser om exploateringsgrad som är samma som finns i angränsande områden. För det västra området är högsta byggnadshöjd +10 meter över havet och för det östra +30 meter över havet. För båda områdena och för stadsplanen i sin helhet är största byggnadsarea 20% av fastigheten.

Planförslaget handläggs med standardförfarande vilket innebär att det både ska samrådas och granskas innan det kan antas. Vid ändring av detaljplan är det bara den specifika ändringen som medborgare och samrådsparter får lämna synpunkter på.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter