Vindkraft – tillägg till översiktsplan 2010 för Oxelösunds kommun

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 3 april 2013 § 29 antagit ett tillägg till översiktsplan 2010 för vindkraft för Oxelösunds kommun.

Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla 5 april 2013.

I tillägget till översiktsplanen har en viktig fråga varit hur vindbruk kan etableras i Oxelösunds skärgård utan att andra värden går förlorade. Till saken hör att större delen av Oxelösunds kommun omfattas av riksintresse för energiproduktion och kommunen behöver väga det mot andra riksintressen som finns i området för att kunna ta ställning till mark- och vattenanvändningen i skärgården.

Sammanvägningen av intressen och värden har resulterat i att vindkraft endast kan prövas inom ett yttre området ute till havs. Inom det området bedömer kommunen att företräde för vindbruk skall råda gentemot övriga intressen, förutom försvarsmaktens intressen som alltid har företräde.

På land får endast så kallade gårdsverk eller miniverk, med totalhöjd upp till 50 meter, uppföras. De ska vara dimensionerade för det egna förväntade energibehovet och ska betraktas som del av övrig verksamhet kopplad till fastigheten. Där sakägare har full rådighet över verkets drift kan avsteg kunna medges från allmänna riktlinjer gällande buller och skuggverkan.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (Kommuncenter)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Moa Öhman
Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter