Oxelösunds skärgård 2030

Oxelösund, naturnära och aktiv skärgårdsmiljö

Syftet med en fördjupad översiktsplan är att den ska bidra till ett mer samlat kunskapsunderlag gällande Oxelösunds skärgård för att förenkla och vägleda framtida beslut vid tillståndsprövningar och detaljplaneärenden.

Planförslagets geografiska avgränsning omfattar havsområdet i Oxelösunds kommun inklusive öarna med undantag för Jogersö och Femöre. Utöver de kustnära skärgårdsöarna ingår även det större Natura 2000-området beläget längre ut i skärgården. Planförslaget fokuserar på friluftsliv och turism, utveckling av både skärgårdsbebyggelse och båtlivet samt bevarande av viktiga natur- och kulturvärden.

Efter att planen varit ute på samråd under sommaren 2017 har inkomna synpunkter arbetats in i förslaget. Samtliga inkomna synpunkter har även besvarats i en samrådsredogörelse.

En granskningsversion av den fördjupade översiktsplanen för skärgården har nu arbetats fram. Kommunstyrelsen har beslutat att den fördjupade översiktsplanen för Oxelösunds skärgård 2030 ska ställas ut för granskning. Granskningsperioden pågår fram till den 17 december.

Under granskningsperioden kan samtliga medborgare i Oxelösund lämna synpunkter på förslaget. Förslaget hittar du nedan. Handlingarna är även tillgängliga i kommunhusets foajé och på Koordinaten. Synpunkter lämnas senast 17 december skriftligen till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Oxelösunds kommun eller till plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se.

Handlingarna består av följande dokument:

Granskningsversion Fördjupad översiktsplan Oxelösunds skärgård 2030
Miljökonsekvensbeskrivning Fördjupad översiktsplan Oxelösunds skärgård granskningsperiod
Samrådsredogörelse - Fördjupad översiktsplan Oxelösunds skärgård 2030


Var finns ärendet i planprocessen?

Kommunstyrelsen har gett Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planförslag. Samråd pågick mellan 17 mars 2017 och 18 april 2017. Granskning pågår till och med 17 december 2017.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (Kommuncenter)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Moa Öhman
Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter