Detaljplan för del av Oxelö 7:60 i Oxelösunds hamn

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggandet av en anläggning för flytande naturgas (LNG) inom hamnområdets östra del. I anläggningen omvandlas kyld och flytande gas till gasform som  då kan användas som bränsle i exempelvis SSAB:s tillverkningsprocess.

LNG är en lukt- och giftfri produkt som avdunstar vid kontakt med vatten. Då flytande naturgas också tar mindre plats är det i flytande form som gasen kommer transporteras och lagras.

Genom anläggningen kommer naturgas, ett av de renaste fossila bränslena som finns, och biogas att gradvis kunna ersätta de nedsmutsande kolhögarna i Oxelösunds hamn. Utan kol i tillverkningsprocessen kommer också SSAB:s koldioxidutsläpp att kunna minska rejält.

En miljöprövning av projektet görs av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Uppsala län till denna är detaljplanen som Oxelösund kommun nu tar fram ett viktigt underlag. LNG-anläggningen kan komma att påverka omgivande markanvändning, varför kommunen nu också ska utreda hur Sandvikens småbåtshamn kan anpassas till de nya förutsättningarna.

För närvarande förväntas samråd kunna ske i början av sommaren. 


Var finns ärendet i planprocessen?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planförslag. När det finns ett planförslag beslutar nämnden om förslaget ska skickas ut på samråd.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (Kommuncenter)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter