Detaljplan för del av Oxelö 7:60. LNG-terminal i Oxelösunds hamn

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggandet av ett lager och en anläggning för flytande naturgas (LNG) i hamnområdets östra del. I anläggningen omvandlas kraftigt nedkyld och flytande gas, som transporteras dit med båt, till gasform som sedan kan användas som bränsle i exempelvis SSAB:s tillverkningsprocess. Naturgas är mycket brandfarlig och kraftigt trycksatt särskilt i dess gasform och anläggningen kommer därför omfattas av de särskilda kraven för så kallade SEVESO-anläggningar. 

LNG-terminalens krav på säkerhetsavstånd påverkar omgivande markanvändning. Den småbåtshamn som ligger i viken mellan hamnen och Gamla Oxelösund kan komma att behöva omlokaliseras.


Var finns ärendet i planprocessen?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planförslag. När det finns ett planförslag beslutar nämnden om förslaget ska skickas ut på samråd.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Kommunhuset, Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00 (Kommuncenter)
plan@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Moa Öhman
Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Kontakt för sidan: Kommuncenter