Trolska barrskogar

Skogarna på Femöre domineras av barrskog, främst tall. Här finns hällmarksskogar ut mot havet, öppna luftiga tallhedar och mossgröna trolska blåbärsbarrskogar. Vissa områden är ströv­vänliga medan andra är kraftigt kuperade och besvärliga att ta sig fram i.

Områdets största äldre barrnaturskog finner du på Femörehuvud. Här finns även en del gammal gran men det är tallen som dominerar. Tallarna här har en medelålder på cirka 200 år men det finns enstaka träd som troligen är mer än 400 år gamla. Här finns områden med högt blåbärsris, en mängd hål­träd och på grenarna växer hänglav. Terrängen på Femörehuvud är bitvis mycket kuperad med smala långsträckta bergsryggar. Från Sörmlandsleden är området dock relativt lättåtkomligt. Här finns mycket spännande att upptäcka.

På norra Femöre, söder om småbåtshamnen, finns häll­marksskogar med en ålder på 200-300 år. Många av tallarna här har en kraftig förgrening och stammarna är grova och med kraftig bark, så kallad pansarbark. Kring Sörvik och Insjön hittar du vindpinade krokiga tallar som verkar växa direkt på urberget. Trots att många av dessa tallar är ganska småvuxna kan de ha en ålder upp mot 300 år. Öster om Insjön finner du en vacker barrnaturskog med ett stort inslag av gran och även enstaka ekar.

Tack vare att vissa områden är mycket kuperade har de und­gått skogsbruk i större omfattning. Skogen har fått sköta sig själv och utvecklats till vackra artrika naturskogar. Miljön har blivit urskogsliknande med grova senvuxna stammar och död ved i form av torrträd och lågor. I området kan du hitta många ovanliga trädsvampar och lavar som är beroende av gamla tall­skogar för att kunna leva. Nästlav, tallticka, och granticka är så kallade signalarter som indikerar gammal skog och som allmänt förekommer i området. Även den ovanliga och rödlistade svampen vintertagging har påträffats.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
registrator-msn@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Tillsyn:
Magdalena Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0155-383 61

Förvaltning:
Rune Jonsson
Verksamhetschef Gata-Park
Telefon: 0155-382 23
Mobil: 070-637 22 28
rune.jonsson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter