Militära befästningar och installation på Femöre under 1900-talet

Före 1900 torde det inte ha anlagts något permanent försvar på Femörelandet. Det var först under första världskrigets beredskapsår som man bland annat byggde två infanteriskansar vid hamninloppet till Oxelösund.  Den ena grupperades på Ekudden vid den nuvarande fiskehamnen och byggdes klart 1919. Det är idag svårt att återfinna skansen i terrängen. Värn och skyddsrum är sannolikt igenfyllda, möjligen kan en stensamling i den östra delen av området härröra från ett gammalt bröstvärn, men den kan också vara en lämning från senare tiders mer provisoriska skyddsanordningar.

Andra världskriget, med bränslebrist och behov av kortare transportvägar samt omstruktureringar till fiskeriföreningar medförde bland annat byggandet av Fiskehamnen vid Femöresundskanalen. Snart nog gav dock övergången till större fiskebåtar och trålfiske behov av större och djupare hamn. Detta medförde att Östersviken mellan 1956-59 exploaterades för att ge plats till fiskehamn och varvsverksamhet. Den stora utbyggnaden av fiskehamnen möjliggjordes bland annat av att man kunde utnyttja sprängmassorna från arbetet med kustartilleribatteriet, populärt benämnt Femörefortet, på Femöre som stod färdigt 1964. Utöver tre kanoner, en radarstation och en laser finns på Femörehuvud ett antal stridsvärn och skyddsrum från 1970-talet för markförsvaret av området. Övriga äldre värn och skansar på Femöre är blockerade och så gott det går jämnade med marken.

Som mest omfattade försvarssystemet längs kusten utanför Nyköping och Oxelösund ett femtiotal skansar, varav ett tiotal på Femöre och Ljungholmen. Samtliga dessa rapporterades klara i november 1940.

Befästningarna från beredskapstiden blev av ett länge bestående värde. Mycket fanns kvar i krigsorganisationen ännu på 1960- och 1970-talen. De sista av dem tömdes och blockerades först några år in på 2000-talet.

Femörefortet

Mellan åren 1960-1975 byggdes 30 batterier längs Sveriges kust, varav ett i Oxelösund. Tillsammans med de två systerbatterierna vid Kungshamn och Arkösund täcktes hela Bråvikens inlopp. Det nu nedlagda kustartilleribatteriet OD, populärt benämnt ”Femörefortet”, byggdes 1963 som ett fort för kustartilleriet. Fortet användes fram till 1998 och var beslutat att rivas 2003. I stället för rivning köpte Oxelösunds kommun Femörefortet för femtio kronor och fem öre i juni 2004. Enligt avtal drivs fortet av Föreningen Femörefortet som ett museum till och med 2011 under förutsättning att föreningen uppfyller avtalets villkor gentemot kommunen.

Fortet har en area på 3300 m2 och var självförsörjande med kök, vattenframställning och vid behov kraftförsörjning under minst 30 dagar. Filter för luftintagen skulle göra att anläggningen säker för mindre kärnvapendetonationer och kemiska angrepp.

Kontakt för sidan: Kommuncenter