Lövskogar

Det finns även lövskog i området, främst på igenväxande ängsmarker men även några sumpskogar med al och björk.

Ädellövskog i form av ek finns på västra och södra Femöre. Dessa ekområden har glesats ut och marken hävdas av betande djur, främst får. Ekarna är drygt 160 år gamla, de är senväxta och vidgrenade.

Ekarna är beroende av mycket ljus för att må bra och kunna utvecklas och därför avstöter ekarna vissa år en del grenar, så kallad självgallring. Död ved i form av grenar och lågor får ligga kvar på marken och långsamt brytas ner vilket gynnar en mängd olika insekter och svampar. De rödlistade lavarna gul dropplav, blyertslav, sönderfallslav, gammelekslav och ekspik har påträffats här. Gammelekslav och ekspik är mycket säll­synta i länet.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
registrator-msn@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Tillsyn:
Magdalena Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0155-383 61

Förvaltning:
Rune Jonsson
Verksamhetschef Gata-Park
Telefon: 0155-382 23
Mobil: 070-637 22 28
rune.jonsson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter