Djurhävdad mark

På västra och södra Femöre finns två vackra ekhagar väl värda ett besök kanske speciellt under försommaren då floran här är som allra vackrast. Ekarna har ursprungligen vuxit i inägornas gräsmarker och platserna har slagits med lie eller betats och på det sätt hållits öppna. När jordbruket upphörde började hagar­na växa igen. Nu har hagarna röjts från sly. För att hagarna inte skall växa igen på nytt har de hägnats in och betesdjur hävdar marken. I hagen kan du nu finna växter som nattviol, gökärt och liten blåklocka. Dessa växter är hävdgynnade, vilket betyder att de trivs och mår bra på betade marker.

Djuren som betar i hagen är mest gutefår, går du in i hagen så passa dig för baggarna, de kan ibland gilla att stångas. Alla får du ser med horn är dock inte baggar, hos gutefåren har nämligen även tackorna horn. I början av 1900-talet fanns det inte många gutefår kvar. Man hann dock i tid rädda kvar arten och idag är dessa trevliga, hornprydda får vanliga i hela landet.

Kartan nedanför redovisar hagmarkernas geografiska läge.

Allmänt om ekar

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
registrator-msn@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Tillsyn:
Magdalena Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0155-383 61

Förvaltning:
Rune Jonsson
Verksamhetschef Gata-Park
Telefon: 0155-382 23
Mobil: 070-637 22 28
rune.jonsson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter