Femöre naturreservat

Oxelösund förknippas i allmänhet med kust och hav. Allt detta möter du här på Femöre men området har även andra naturtyper att visa upp.

Trolska barrskogar och ljusa ekhagar med betande kor och får bildar en skarp kontrast mot de bitvis karga kuststräckorna. När vinden ligger på kan du här hitta lä. Du förnimmer kustens närhet genom ljudet av det rytande havet eller genom åsynen av en havsörn som rider på vindarna. Andra dagar ligger havet spegelblankt och inbjuder till bad eller att bara strosa på klipporna och njuta av stillheten och de fria vidderna.

Förutom en vidunderlig natur finns Femörefortets underjordiska hemligheter att utforska och den vackra fyrplatsen på Femörehuvud. Reservatets alla stigar väntar på dig och dina öppna sinnen.

Välkommen in!

Friytor i beteshagarna (2015-04-20)

Inom beteshagarna finns ett antal mindre inhägnade friytor. Syftet är att växterna inom dessa ytor ska kunna blomma och fröa av sig utan att bli uppätna av kor eller får. Ytorna kommer att flyttas med ett till två års mellanrum.

Reservatsfakta

Femöre naturreservat avsattes 2006 för att skydda ett värdefullt frilufts- och barrskogsområde med dess djur- och växtliv. Reservatet är 235 hektar varav  22 ha på Femörehuvud ingår i Natura 2000. Området ligger nära tätorten och är ett värdefullt strövområde som besöks regelbundet av ett stort antal människor.

Femöre klassas som riksintresse för det rörliga friluftslivet. Större delen av området klassas som mycket högt värde för naturvården och friluftslivet enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1991. Skogsvårdsstyrelsen bekräftade genom sin nyckelbiotopsinventering 1994 de höga naturvärdena i området.

Reservatet ägs och förvaltas av Oxelösunds kommun.

Mer information om Femöre naturreservat finns i skötselplanen.

Karta & Broschyr

Här finner du ha en mer detaljerad karta över reservatet. 

Här finns en informationsbroschyr med karta och all tänkbar information om Femöre naturreservat.

Föreskrifter för Femöre naturreservat

Nedan listas de föreskrifter som reglerar vad som inte är tillåtet i Femöre naturreservat. Åtgärder som strider mot föreskrifterna prövas av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. Den som vill göra en åtgärd har skyldighet att söka godkännande för åtgärden. Utanför reservatet är det allemansrätten som gäller. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. uppföra byggnad, mast eller annan anläggning
 2. anlägga väg
 3. anlägga luft- eller markledning
 4. uppföra stängsel eller hägnad, med undantag för betesmarkerna
 5. anordna upplag med undantag för tillfälliga virkesupplag
 6. borra, gräva, spränga, schakta, utfylla, tippa, dika eller dämma
 7. avverka eller utföra annan skogsbruksåtgärd inom skötselområde 2 och 3 på bifogad beslutskarta
 8. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle inom skötselområde 2 och 3 på bifogad beslutskarta
 9. framföra motordrivet fordon men undantag för transporter på befintliga vägar samt handikappfordon på stigar
 10. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
 11. kalka eller gödsla mark eller vatten
 12. bedriva jakt under lördagar, söndagar och helgdagar
 13. inplantera främmande växt- och djurarter

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång

Ägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet:

 1. Utmärkning av reservatet
 2. Anläggande av parkeringsplats och vandringsleder på platser som anges i fastställd skötselplan samt uppsättning av informationstavlor
 3. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden
 4. Genomförande av skötselåtgärder som betesdrift, röjning, huggning, osv. i enlighet med fastställd skötselplan

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet

Det är förbjudit att inom reservatet

 1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 2. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 3. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga, måla eller liknande
 4. skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
 5. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 6. utan Miljö- och Samhällsbyggnadsnämndens tillstånd anordna lägerverksamhet
 7. utan Miljö- och Samhällsbyggnadsnämndens tillstånd anordna tävlingar
 8. tälta, ställa upp husvagnar och husbilar
 9. göra upp eld på annan än iordningställd plats som är utmärkt i fastställd skötselplan
 10. medföra okopplad hund eller annat husdjur i de trädklädda betesmarkerna, med undantag för den tid det inte finns några betesdjur i hagarna

Föreskriften C skall ej utgöra hinder för Sörmlandsleden, bingopromenaden och den normala orienteringsverksamheten som pågår i området. Vid tävling skall samråd ske med tillsynsmyndigheten.

Ovanstående föreskrifter A-C skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel.

Föreskrifterna skall ej heller utgöra hinder för underhåll, skötsel och röjning av vägar, stigar och befintliga ledningar inom reservatet.

Reservatet skall inte utgöra hinder för underhåll av befintliga bryggor, sjöbodar och så vidare med beviljade lov (till exempel bygglov, strandskyddsdispens).

I övrigt gäller att stor hänsyn skall visas till de boende på Femöre. Vänligen respektera hemfriden.

Naturtyper på Femöre

Naturen på Femöre präglas av det kustnära läget och skogen domineras av olikåldrig barrskog där tall är det vanligaste trädslaget.

Inom området finns två ädellövskogar bevuxna med gamla vidgreniga ekar.

 

Ädellövskogarna har under lång tid betats av djur men på 1960-talet upphörde betet. I samband med reservatsbildningen betas marken nu åter av djur.

Djurhävdad mark

Lövskogar

Trolska barrskogar

Tips för en aktiv fritid

Femöre naturreservat har länge varit ett populärt utflyktsmål med sin dramatiska natur och närhet till havet. I reservatet finns flera markerade strövstigar som du kan följa. Sörmlandsleden som går genom området leder dig bland annat ut till och runt Femörehuvud. Här finns skyltar uppsatta vid de synliga delarna av Femörefortet. Föreningen Femörefortet erbjuder också guidade turer i fortets spännande gångar.

Sommartid inbjuder de fina klippstränderna på Västra Femöre och Femörehuvud till bad.

Vill du bo över i området kan logi erbjudas i fyrvaktarbostaden eller intilliggande hus. Samma klippor kanske lockar till fiske under andra tider på året. Reservatet utgör den sydliga utposten i Sörmlands fina skärgård som är kanotisternas paradis. Nära Femörekanalen finns möjlighet att hyra kanot och även följa med på en guidad tur. Från fyrplatsen har du en strålande utsikt över mer öppna vatten. Härifrån kan du bland annat se Hävringe fyrplats i sydost.

När magen börjar kurra finns det många inbjudande ställen där du kan avnjuta din medhavda matsäck. Vill du göra upp en eld och grilla så finns det iordningställda grillplatser som väntar dig, ingen mat smakar ju bättre än den man själv burit med sig. Vid fiskehamnen finns stugor att hyra och även en trevlig restaurang med sjöutsikt där du kan äta och smälta intrycken från dagen. Vid gamla barnkolonin finns ett café. Från handikapp P-platsen vid Söder Femöre leder en grusad stig ner till den vackert belägna grillplatsen vid strandstugan med fina vyer ut över havet. Här finns även en tillgänglighetsanpassad toalett.

En detaljerad karta över Femöre finns här. 

För information om allemansrätten och vad som är tillåtet i naturen se naturvårdsverkets hemsida.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Tillsyn
Magdalena Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 0155 383 61

Förvaltning
Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon 0155 385 87

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon 0155 381 09

 

 

Information

Djurhållning:
Kor och får går på Femöre sommartid

Kontakt för sidan: Kommuncenter