Fågelskär naturreservat

År 1960 avsattes Fågelskär som domänreservat och i samband med Domänverkets bolagisering på 1990-talet beslutades år 1995 att Fågelskär skulle avsättas som naturreservat. Reservatet, vars yta är 9,3 ha, ägs av staten och förvaltas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Södermanland skrev 1997 följande vid beslutet om reservatsbildning för Fågelskär: ”Fågelskär utgör ett från naturvårdssynpunkt värdefullt skärgårdsområde. Skogen i reservatet domineras av låga, knotiga och ofta mycket gamla tallar på ett tunt jordtäcke. Artrikedomen är stor bland kärlväxter inom vissa partier på ön. Området har sammantaget stor betydelse för växter och djur knutna till skärgårdens många biotoper. Skogen på ön har anslående, intresseväckande gammelskogskaraktär. Reservatet har även stor betydelse för friluftslivet. Området bör särskilt skyddas på grund av dess biologiska värden och betydelse för kännedomen om landets natur”.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter