Inventeringar

Gröna kilar

Oxelösunds kommun har låtit göra en sammanställning över gröna kilar (Rydberg 2018) på fastlandet i Oxelösunds kommun.

Vassinventering

Oxelösunds kommun har, med stöd av statliga bidrag (LONA), tagit fram en vassinventering (Rydberg 2015). Inventeringen omfattar vassområden på fastlandet.

Strandinventering
Oxelösunds kommun har, med stöd av statliga bidrag (LONA), tagit fram en strandinventering (Rydberg 2014). Inventering omfattar stränder både fastlandet och i skärgården.

Naturvårdsplan för skärgården
Oxelösunds kommun har, med stöd av statligt bidrag (LONA), tagit fram en naturvårdsplan för skärgården. Planen är en kunskapsbank och ska vara vägledande för den fysiska planeringen och naturvårdsarbetet.

Som underlag för naturvårdsplanen ligger bland annat följande rapporter. Dessa inventeringar ingår som delprojekt i naturvårdsplanen för skärgården.

Landskapsvärden i Oxelösund

Oxelösunds kommun har fått LONA-bidrag (Lokala naturvårdsprojekt) för att ta fram nedan rapport som omfattar en kombinerad ekosystemtjänst- och landskapskaraktäranalys. Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till mänskligt välbefinnande och visar på den nytta människan får från naturens arbete.

Fågelinventeringar på Brannäs våtmark, Bastetorpsmaden och Västra Femöre
På uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har Fågelföreningen Tärnan inventerat fågelbestånd på Västra FemöreBrannäs våtmark och Bastetorpsmaden. Inventeringarna utfördes under våren och försommaren 2012.

Naturvårdsplan för fastlandet
Oxelösunds kommun har, med stöd av LONA-bidrag, tagit fram en naturvårdsplan för fastlandet. Planen är en kunskapsbank och ska vara vägledande för den fysiska planeringen och naturvårdsarbetet.

Kärlväxtinventering i hagmarkerna på Femöre
Oxelösunds kommun har, med stöd av LONA-bidrag, gjort en kärlväxtinventering i de betade hagmarkerna i Femöre naturreservat. Inventeringen utfördes under 2011.

Fågellokaler
Det finns flera fina fågellokaler i Oxelösund med omnejd. Här är en länk till en sammanställning över fågeltorn och plattformar i sydöstra Södermanland. Mer information om fåglar finns hos Fågelföreningen Tärnan.

Närströvområden
Under 2006 inventerades kommunens närströvområden. Inventeringsområdet omfattar fastlandet utom Femöre naturreservat.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter