PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en samling miljögifter som bland annat kan påverka immunförsvar och fortplantning. Användningen av PCB förbjöds 1972, men finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid.

PCB kan i byggnader främst finnas i fogmassor, vissa golvmassor (i första hand halksäkra så kallade acrydurgolv), isolerrutor och kondensatorer. Inventeringar har visat att den totala mängden PCB i fastigheter är betydande.

Det är viktigt att ytterligare spridning av PCB förhindras.

Byggnader som är uppförda eller renoverade mellan 1956-1973 kan innehålla miljö- och hälsofarligt PCB i fog- eller golvmassor. Fastighetsägaren är ansvarig för att identifiera och byta ut byggmaterial som kan sprida PCB till omgivningen.

Läs mer om PCB på www.sanerapcb.nu

För dig som är fastighetsägare gäller följande:
Alla fastigheter som är byggda eller renoverade under perioden 1956 – 1973 ska inventeras för att se om PCB finns i byggnaden/erna. Inventeringen ska utföras av någon med kompetens att inventera PCB, till exempel någon med utbildning eller arbetslivserfarenhet inom branschen, eller en konsult. Prover ska analyseras på ackrediterat laboratorium. Inventeringen och i förekommande fall en saneringsplan ska redovisas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Visar provtagningen på halter över 500 ppm (500 mg/kg) blir sanering aktuell, och då ska även en handlingsplan bifogas.  Senast 6 veckor innan saneringen påbörjas måste den anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Sanering får inte påbörjas förrän förvaltningen granskat anmälan och fattat beslut i ärendet.

Kom ihåg att alla utförda inventeringar ska rapporteras, även om inget PCB hittades.

Viktiga datum:
30 juni 2008 var senaste datum för att redovisa PCB-inventeringen till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta gäller alla fastigheter som är uppförda eller renoverade 1956-1973.

Saneringen ska vara klar senast:

  • 30 juni 2014, för flerbostadshus eller annan anläggning som har byggts eller renoverats någon gång under åren 1956-1969
  • 30 juni 2016, för industribyggnad som har byggts eller renoverats någon gång under åren 1956-1973,
  • 30 Juni 2016 för flerbostadshus eller annan anläggning som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973, eller
  • Om fog- eller golvmassan har använts inomhus medges att det tas bort senast 30 juni 2016.

Vad gäller fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50-500 ppm) ska dessa avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter