Cisterner

Oljeutsläpp kan döda djur och växter samt skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver. Det är du som ägare av en cistern, som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Du måste känna till vilka bestämmelser som gäller på området. Om en olyckshändelse skulle ske och det visar sig att du inte följt reglerna, kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget.

Innan du installerar en cistern ska detta anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsplikt gäller även då du tar en cistern ur bruk. Anmälningsblanketter finner du i spalten till höger.

Inomhuscistern på 1-10 m3 som innehåller diesel, eldningsolja eller spillolja ska besiktigas återkommande vart 6:e år av ackrediterad firma som skriver en kontrollrapport. Kontrollrapporten skall du som cisternägare behålla och inte lämna in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Däremot skall du kunna visa upp kontrollrapporten om kontoret begär det. För nyare cisterner, som har ett tillfredsställande korrosionsskydd, gäller kontroll vart 12:e år.

Utomhuscistern på 1-10 m3 som innehåller diesel, eldningsolja eller spillolja ska besiktigas återkommande vart 6:e år av ackrediterad firma som skriver en kontrollrapport. För nyare cisterner, som har ett tillfredsställande korrosionsskydd, gäller kontroll vart 12:e år. Kopia av kontrollrapporten skall alltid skickas in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Har du en cistern med en volym på 3 m3 eller mer skall den ha sekundärt skydd, till exempel en invallning. Invallningen skall var skyddad mot nederbörd och rymma hela cisternens volym.

Revisionskontroll måste alltid göras om en cistern eller rör/slangledningar ändras, genomgår en större reparation, kan ta tagit skada, ska användas under väsentligt ändrade driftförhållanden eller flyttas.

Installationskontroll skall alltid göras innan en cistern tas i bruk första gången.

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk skall tömmas, göras rent och tas bort. Kom ihåg att anmäla detta till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

För övriga cisterner för bensin och andra brandfarliga vätskor samt cisterner över 10 m3 gäller Sprängämnesinspektionens föreskrifter.

För kontroll av cisternen skall ett kontrollföretag anlitas som måste vara ackrediterat av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Vilka som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner kan du få veta av SWEDAC, tfn: 033-17 77 00.

Kontakt för sidan: Kommuncenter