Bygglovsprocessen

Här kan du läsa om regler för bygglov, vad det kostar och hur det går till. Du hittar också information om strandskyddsdispens, friggebodar, och mycket annat.

Handläggningstider

Enligt plan- och bygglagen ska beslut i lovärenden lämnas inom tio veckor från att ansökan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. 

Innan du ansöker om bygglov kan du kontakta kommunen för att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov och vilka regler som gäller för din fastighet. Den kan ligga inom detaljplanelagt område, inom sammanhållen bebyggelse eller beröras av strandskydd.

För att få en snabbare handläggning av din bygglovansökan är det viktigt att den är komplett när du lämnar in den. 

När din ansökan kommit in granskar vi den. Vi kan då behöva ta kontakt med dina grannar och/eller berörda myndigheter. Om vi saknar något i dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig. 

När du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan, är det plan- och bygglagen (PBL) som styr hur din ansökan hanteras.

Bygglovsansökan

Ansökningsblankett om bygglov inlämnas i 1 exemplar tillsammans med:

 • Anmälan kontrollansvarig om det avser nybyggnad av bostadshus/fritidshus, verksamhetslokal, större tillbyggnad eller om byggnationen innefattar våtrum.
 • Situationsplan i skala 1:400
 • Fasadritning  i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning

Vid ansökan om ändring eller tillbyggnad ska aktuella delar markeras och måttsättas. Mått mellan nybyggnad eller tillbyggd del och tomtgräns ska alltid anges.

Anmälan för åtgärder som är anmälningspliktiga men inte bygglovpliktiga inlämnas ansökningsblankett i 1 exemplar tillsammans med:

 • Ritningar och beskrivning av projektets art
 • Tidplan

Ansökan

Ansökan ska innehålla uppgifter om sökande inklusive personnummer eller organisationsnummer, fastighetsbeteckning. För vissa åtgärder krävs kontrollansvarig.

Nybyggnad

Ritning ska upprättas i skala 1:100 och klarlägga den planerade byggnadens utseende och användning. Ritningar får inte vara utförd på rutat papper. Längst ned till höger på varje ritning ska det finnas uppgifter om vad ritningen avser, skala med s.k. skalstock, datum, vem som är ansvarig för ritningen och fastighetsbeteckning.

Om- och/eller tillbyggnad

Förutom ovanstående ska föreslagna ändringar och nya byggnadsdelar framgå, t ex. genom skuggning.

Uppmätningsritning

Uppmätningsritning ska visa byggnaden före förestående åtgärd.

Situationsplan, ska alltid bifogas oavsett ärende.

Situationsplanen ska vara upprättad med karta som underlag och i skala 1:400 eller 1:1000. Denna ska visa planerade och befintliga byggnaders placering på fastigheten. Minst två hörn på vardera byggnad ska måttsättas dessutom ska utfart anges.

Ange alltid mått till gräns om avståndet är mindre än 4,5 meter. Vid strandskyddsdispens ska strandens läge och utformning visas samt om eventuellt allmänhetens tillgång till strand förändras.

Utanför kommunalt VA-verksamhetsområde ska vattentäkter inom 150 meter från fastigheten redovisas på situationsplanen eller i bilaga.

Här beställer du ditt kartmaterial .

Kontrollplan

En kontrollplan ska upprättas av den kontrollansvarige och byggherren. I den anges vilken kontroll som ska ske, vilka intyg, handlingar som ska lämnas till nämnden och vilka anmälningar som ska göras.

Kontrollen ska byggherren låta utföra, i första hand genom dokumenterad egenkontroll och vissa fall av fristående sakkunniga. För enklare projekt kan förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovsskedet av dig som byggherre/sökande.

Enligt Plan- och bygglagen 9 kap 13 § ska byggherren (den som låter bygga) utse en kontrollansvarig. Den kontrollansvariges uppgift är:

 • Att för byggherrens räkning närvara vid byggsamråd
 • Upprätta kontrollplan
 • Se till att kontrollplanen följs beträffande de tekniska egenskapskraven (brand, konstruktion, ventilation, vatten/avlopp, energi samt tillgänglighet för funktionshindrade) enligt plan och- bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR).

Kontrollplanen ska innehålla: 

 • Vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet
 • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovavdelningen
 • Vilka anmälningar som ska göras

Tekniskt samråd

Vid det tekniska samrådet ska byggherren redovisa projektet och tekniska lösningarna som anses lämpliga. Den kontrollansvarige ska presentera ett förslag på kontrollplan. Byggavdelningen ska ta ställning till vilka åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll som är nödvändiga för att uppfylla samhällskraven. Efter samrådet skrivs ett beslutsprotokoll från byggavdelningen som sänds till byggherren och kontrollansvarig.

Startbesked

Innan projekt- och byggstart behöver du få ett skriftligt startbesked från kommunen. I vissa enkla bygglovsärenden ingår startbeskedet i bygglovet.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
bygg@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter