Friggebod, attefallshus och andra tillbyggnader

Det krävs inte bygglov men anmälan för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus bygga en eller flera fristående komplementbyggnader. Dock kan ibland strandskyddsdispens och markägarens tillstånd krävas.  

Du måste invänta startbesked innan du påbörjar byggnationen. Nedan hittar du mer information. Som alla annan bebyggelse ska även dessa åtgärder ta hänsyn till omgivningen, stads- och landskapsbild, brandskydd med mera.

Friggebod

Byggnaderna kan bestå av ett eller flera hus vars sammanlagda byggnadsarea inte får vara större än 15 kvadratmeter. En friggebod får inte byggas ihop med andra byggnader. Taknockshöjden får inte vara högre än 3 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå vid byggnaden. 

Det är viktigt att komma ihåg att en friggebod är ett komplement till en- eller tvåbostadshus. Det betyder att det måste finnas ett bostadshus på tomten för att du ska få bygga en friggebod.

Läs mer om friggebodar hos Boverket.

Attefall

Det är tillåtet att bygga upp till 25 kvadratmeter Attefallshus på sin tomt utan att söka bygglov men Anmälan krävs alltid. Byggnaden kan användas som komplementbostadshus alternativt som komplementbyggnad.

Attefallshuset får användas till allt från inredd bostad, gäststuga, kontor, förråd, växthus och friggebod. Det står husägaren fritt att dra in vatten och avlopp men det är viktigt att Boverkets regler alltid följs och det gäller att man alltid lämnar in en Anmälan till sin kommun om man planerar att bygga ett Attefallshus. Startbesked krävs innan bygget får påbörjas.

Så snart ett Attefallshus inreds för att bli en regelrätt bostad ska alla faciliteter finnas på plats och benämningen på byggnaden blir automtiskt komplemtbostad enligt normerna för Attefallshus. Vid komplementbostadshus ska tillgänglighetsbestämmelserna tillgodoses.

Tillbyggnad max 15 kvm

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.

Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. 

Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs när du bygger takkupan, måste du göra en Anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och få ett startbesked innan du påbörjar arbetena.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs Anmälan.

Du måste anmäla åtgärderna och invänta startbesked

Glöm inte att  åtgärder för takkupor, Atterfallshus, tillbyggnad 15 kvm först måste anmälas till kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning som ska utfärda ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. Anmälan ska innehålla samma handlingar som ansökan för bygglov, se bygglovsprocessen, så förvaltningen kan bedöma åtgärdens lämplighet. Från det att anmälan inkommit kan det ta upp till fyra veckor innan ett startbesked utfärdas.

Observera att du riskerar byggsanktionsavgifter om en åtgärd påbörjas utan att startbesked är utfärdat. Läs mer om svartbygge och olovligt byggande här.

Avstånd till tomtgräns, sjö eller vattendrag

Om åtgärden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannes medgivande. Detta rekommenderas görs skriftligt för att undvika missförstånd i framtiden. Nekar granne medgivande för åtgärden behöver man söka bygglov. Då är det inte längre en attefallsåtgärd eller lovfriad åtgärd utan en bygglovspliktig åtgärd.

Om du bygger närmare sjö eller vattendrag än 100 meter (i vissa fall 300 meter) krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Det ansöker du om hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
bygg@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Bygglovfria åtgärder

Kontakt för sidan: Kommuncenter