Luftkvalitetsövervakning

Det finns ett antal miljökvalitetsnormer som gäller luft. Varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen. Kontroller ska ske genom mätningar, beräkningar eller annan objektiv uppskattning. Det är Östra Sveriges luftvårdsförbund som utför detta åt kommunen. 

SSAB och Oxelösunds Hamn AB mäter halten av partiklar (PM10) i Gästhamnen. Klicka här för att se resultat från mätningar i Gästhamnen 

Klicka här för att läsa mer om luftpartiklar (PM10) på Naturvårdsverkets hemsida

Under åren 2010-2014 ingick Oxelösunds kommun i ett samarbetsprojekt angående luftpartiklar tillsammans med SSAB och Oxelösunds hamn. Klicka här för att läsa mer om projektet.

PIL-projektet Dammbekämpning i Oxelösund

Projektet med arbetsnamnet PIL (Partiklar i Luft) var ett samarbetsprojekt mellan Oxelösunds kommun, SSAB och Oxelösunds Hamn under perioden 2010-2014.
Projektet är nu avslutat men de åtgärder som togs fram under projektet arbetar respektive verksamhet vidare med.

Syfte

Syftet med projektet var att långsiktigt minska damningen från SSAB:s och Oxelösunds Hamns industriområden inklusive kringliggande områden som kommunen ansvarar för.

Bakgrund

Problematiken med damning från SSAB:s och Oxelösunds Hamns industriområden är flera decennier gammal. Mycket stora mängder gods och material hanteras kontinuerligt och hela året inom områdena. Denna hantering tillsammans med störningar i processernas reningsutrustningar utgör grunden för damning till omgivningen. Det har utförts vetenskapliga enkätstudier vid olika tillfällen där Oxelösundsborna har fått tycka till om olika miljöfrågor. De studierna har kunnat konstatera att boende i Oxelösund har upplevt en förbättring gällande mindre damning över tid. Dock har damning fortfarande kommit högt upp vid ranking av viktiga frågor. Under år 2010 mottog företagen och kommunen ett flertal klagomål från närboende och båtägare i Östersviken och Badhusviken rörande besvär med damning. Sedan PIL-projektet och åtgärder har vidtagits har också klagomålen minskat.

Presentation från informationskväll på Koordinaten 2013-01-16

Presentation Oxelösunds Hamn, Erik Zetterlund

Presentation SSAB, Kristina Branteryd

Presentation Partiklar i luft - generellt och i Oxelösund, Gun Löfblad

Resultat av stoftanalys då diffust stoft samlats upp från omgivningsluften i Oxelösund

Under tiden 2011-06-13 till och med 2011-08-17 har två uppsamlingskärl för stoft placerats på två platser i Oxelösunds kommun, den första vid Gamla Oxelösund och den andra vid kommunhusets tak.

Stoftproven från uppsamlingskärlen har analyserats av SSAB:s kemiska laboratorium. Resultaten visar att stoftets innehåll i de allra flesta fall kan härledas till SSAB:s verksamhet.

Vad orsakar damning

Utsläpp av stoft sker inte bara via skorstenar utan även genom olika operationer som hantering, lagring och transport av dammande material – kol, olika biprodukter och avfall. De viktigaste källorna till damning från SSAB:s område har uppskattats vara: 

 • materialspill på vägar från transporter
 • nedmalning och uppvirvling av spillt material på vägar via fordonsrörelser samt via fordonsrörelser i lager
 • vinduppvirvling från öppna ytor och materiallager utomhus
 • särskilda operationer som exempelvis tippning av dammande material. 

Hur kan damningen minskas?

Sedan 2010 har en rad både stora och små åtgärder vidtagits för att minska damningen, men det finns fortfarande mer att göra. Effektiva åtgärder som PIL-projektet jobbar med är:  

 • Hårdgöring av ytor– Hårdgjorda ytor, exempelvis asfalterade ytor, dammar mindre samt underlättar rengöring och uppsamling av material. Sopning av hårdgjorda ytor är en effektiv åtgärd. För att nå bästa effekt bör detta ske enligt uppgjort prioriterat schema över området.
 • Anläggning av grönområden - Gräsbevuxna ytor dammar mindre och buskage och trädridåer minskar risken för höga vindhastigheter på området.
 • Saltning av vägar – Genom saltning hålls vägar och grusplaner fuktiga. Saltning av sand- och grusvägar är den mest etablerade metoden och rekommenderas bland annat av Vägverket.
 • Bevattning av ytor/högar/operationer – Att bevattna materialhögar, ytor och särskilt dammande operationer är en effektiv metod att minska damningen.
 • Användning av annat dammbindande material – Som alternativ till bevattning och saltning finns andra material som kan användas för att binda damm. Dessa material kan användas på ytor där fordon inte kör så ofta, men där ytan måste vara tillgänglig då och då, exempelvis vid uppbyggnad av deponier.
 • Att undvika överfyllande av transporter – En god disciplin att inte överfylla fordonen vid transporter av material minskar spillet och därmed damningen.
 • Inbyggda transporter – Inbyggda transportband medför att vinden inte kommer åt att virvla upp finkornigt material. Därigenom minskar damningen från materialtransporterna.
 • Avslutningsplaner för deponier – Deponier kan orsaka damning. Avslutade deponier dammar mindre. Ej aktiva deponier bör därför täckas enligt avslutningsplanen för respektive deponi.
 • Inbyggnad av dammande verksamhet – Särskilt dammande verksamheter kan byggas in så att damning till omgivningen undviks.

Pågående aktiviteter - SSAB

SSAB

Åtgärd

Beskrivning

Hårdgöring

 

Hårdgöring sker inom område.

Inventering av vilka ytor som är lämpliga att hårdgöra, bedömning av möjlig effekt samt upprättande av prioritetsplan baserad på insats kontra nytta har genomförts.

Gröngöring

 

Gröngöring sker inom område.

Inventering har genomförts över vilka ytor som är lämpliga att gröngöra, kunskapsinsamling avseende växtval och förutsättningar för gröngöring samt bedömning av möjlig effekt.

Sopning

Utökad schemalagd sopning samt förstärkt vårsopning har införts.

Bevattning / Saltning

Ytor som inte är hårdgjorda kan i vissa fall bevattnas och saltas för att binda dammet. Bevattning på upplag utökas när dammrisk föreligger.

Dammbindningsmedel

Försök med dammbindningsmedlet Listab har genomförts i Hyttsotsfacket på Ålödeponin med lovande resultat. Under sommaren 2012 har även körvägar och ytor på Lotsängens deponi behandlats.

Utvärdering av effekten av metoden samt hur länge effekten består kommer att ske i slutet av sommaren.

Hantering / Utredning / Rutiner mm

Översyn av arbetssätt på särskilt dammande materialhantering sker systematiskt över hela verksamhetsområdet.

Oxelösunds Hamn

Oxelösunds Hamn

Åtgärd

Beskrivning

Sopning

Utökad schemalagd sopning samt förstärkt vårsopning har införts.

 

Bevattning / Saltning

Bevattning på upplag har automatiserats och har utökats med två vattenkanoner. Bevattning av körvägar genomförs när dammrisk föreligger.

Gröngöring

Gröngöring pågår kommer att ske i prioritetsordning.

Inventering har genomförts över vilka ytor som är lämpliga att gröngöra, kunskapsinsamling avseende växtval och förutsättningar för gröngöring.

Hantering / Utredning / Rutiner mm

Utredningsarbete pågår avseende möjligheter att täcka eller bygga in särskilt dammande högar och operationer.

Oxelösunds kommun

Oxelösunds Kommun

Åtgärd

Beskrivning

Hårdgöring

Hårdgöring enligt asfaltprioritering

Gröngöring

Bevara och förstärka växtligheten.

Förstärkning har skett på Frösängsgärde.

Sopning

Prioritera sopning vid dammintensiva gatumiljöer.

Mätningar av stoftpartiklar i luft

Sedan mitten av 1990-talet har mätningar av så kallat svävande stoft genomförts på två platser i Oxelösund. Mätarna mäter partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) och representerar den fraktion som går att andas in och anses kunna vara hälsoskadlig. Det finns gränsvärden för dessa partikelhalter satta av myndigheterna. I Oxelösund visar mångårig mätning att vi ligger långt under dessa gränsvärden för hälsoskadlighet.

Mätning av så kallat fallande stoft, det vill säga större partiklar, har mätts i Oxelösund periodvis. 2009 startade nya mätningar av fallande stoft på 8 platser i Oxelösund främst i bostadsområdena närmast industriområdena. Mättekniken kräver dock längre mätserier för att kunna utvärdera resultaten. Mätningar sker månatligen och under barmarksperioden. När man jämför mätvärden från ”förr” visar det förbättringar, vid jämförelser med andra platser i Sverige är halterna i Oxelösund inte förhöjda.

Att mäta damningen är svårt, dessutom saknas etablerad användbar metod för mätning och kvantifiering Damningen sker oftast från låg utsläppshöjd och består främst av relativt grova partiklar. Det uppvirvlade stoftet sprids i huvudsak en begränsad sträcka vilket medför att det framför allt är ett lokalt problem.

Hur mycket det dammar varierar med väder och vind, hur många fordonsrörelser som pågår, materialhantering med flera faktorer.

Resultat av totalstoftmätningar från 2010 till 2014 finns här. Enheten är gram/kvadratmeter.

Informationsmöten

Allmänheten har bjudits in till två möten för att ställa frågor och diskutera de olika åtgärder som genomförs av SSAB, Oxelösunds hamn och Oxelösunds kommun. Jämförande mätningar under 2010 och 2011 visar att företagen och kommunens åtgärder för att minska dammet har gett resultat. 

De presentationer som visades på informationsmötet bifogas här:

Informationsmöte 2011-03-02 - 1. Inledning

Informationsmöte 2011-03-02 - 2. SSAB

Informationsmöte 2011-03-02 - 3. Hamnen

Informationsmöte 2011-03-02 - 4. Kommunen 
 

Informationsmöte 2011-11-15 - Ett renare Oxelösund

Information i tidningen OT maj 2012

Kontakt

Frågor, synpunkter och rapportering av extrema dammförhållanden kan lämnas till någon av nedanstående kontaktpersoner:

Kontakt

Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Kontakt för sidan: Kommuncenter