Har du frågor om arrende?

Har du frågor om arrende? Här nedanför hittar du svar på några av de vanligaste frågorna. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta kommunens mark- och exploateringsstrateg. 

Jag har ett bostadsarrende för fritidshus. Hur stor är min tomt?
Detta regleras i arrendekontraktet. Det finns en generell skrivning i arrendekontrakten som lyder ”Arrendestället avses att användas för bibehållande av arrendatorn tillhörigt fritidshus för fritidsändamål.” Ytan som arrenderas är alltså den som huset står på. Sedan använder arrendatorn naturligt en yta kring huset, denna yta är oreglerad. Då oklarhet råder hur stor utbredning ett arrende har så ligger det i arrendatorns såväl som i jordägarens intresse att frågan utreds och blir löst. Därför är detta primärt en fråga mellan enskild arrendator och jordägaren kommunen. I detta sammanhang kommer också diskussioner att föras med sommarstugeföreningen gällande principer för tomtavgränsning.

Jag vill få träd fällda vid mitt arrendeställe, hur gör jag då?
Kontakta kommunens mark-och exploateringsstrateg. Vi diskuterar ärendet och träffas eventuellt och besiktar trädet och en bedömning görs då om:

1. Trädet är friskt eller sjukt.

2. Trädet riskerar att skada människor eller egendom. 

3. Trädet påverkar miljön negativt i övrigt så det borde tas ned.

Trädfällning sker alltid av kommunen. Arrendatorn får aldrig ta ned ett träd själv.

Vad händer om jag fäller träd utan lov på kommunens mark?
Kommunen är mån om att all egendom som det allmänna äger hanteras med ansvar. Kommunen utreder de sakliga förutsättningarna tillsammans med berörda. Kommunen verkar för att hindra fortsatt skadegörelse samt kräver ekonomisk kompensation för det inträffade.

  
Jag har ett bostadsarrende för fritidshus inom ett detaljplanelagt område. Jag vill köpa fastigheten som avstyckas kring mitt arrende. Hur gör jag?
Kontakta kommunens mark-och exploateringsstrateg. Försäljning av mark med bostadsarrende erbjuds arrendatorerna till marknadsvärderat pris. Marknadsvärdering sker av oberoende auktoriserad värderare.

Jag har ett bostadsarrende för fritidshus inom ett detaljplanelagt område. Jag vill komma i åtnjutande av byggrätten enligt detaljplanen, hur gör jag då?
Ett arrende som är beläget inom en avstyckad fastighet inom en detaljplan kan enbart komma i åtnjutande av byggrätten enligt detaljplanen om fastigheten friköps.

Kommunen drar ut vatten och avlopp till mitt område. Kan jag som arrendator koppla få kommunens tillstånd att gräva ner VA på mark som jag inte arrenderar?
Ett arrende inom/ utom detaljplanelagt område kan få jordägarens (kommunens) tillstånd att gräva ner VA ledningar utan att fastigheten är friköpt. Bedömning sker från fall till fall. Skriftligt förfarande.

Jag har ett bostadsarrende för fritidsändamål. Jag skulle vilja att kommunen styckar av flera fastigheter kring mitt arrendeställe och att jag får friköpa flera fastigheter, är det möjligt?
Ett arrende som är beläget inom en avstyckad fastighet inom en detaljplan kan av jordägaren (kommunen) erbjudas friköp av EN fastighet.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155 380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon 0155 385 87

Jens Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon 0155 381 09 

Kontakt för sidan: Kommuncenter