Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning att:

•  Eleven är folkbokförd i Oxelösund.
•  Eleven studerar på gymnasieskola, gymnasiesärskola eller påbyggnadsutbildning som finansieras med statliga medel.
•  Eleven studerar utanför Södermanlands län.
•  Eleven är under 20 år (Bidrag ges till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år).
•  Eleven inte samtidigt söker resebidrag eller busskort.
•  Eleven studerar på heltid. 

 

Vid studier inom länet
Vid ansökan om inackorderingsbidrag för studier inom länet görs en individuell bedömning. Vid sådana omständigheter ska detta styrkas av intyg från läkare, psykolog, kurator, specialpedagog eller annan befattningshavare som väl känner till elevens behov.

 

Fristående utbildning med annan än kommunal huvudman
Elever som ska studera vid folkhögskola, fristående skola eller riksinternat ska söka inackorderingsbidrag hos CSN, Centrala Studiestödsnämnden. 

 

Ansökan
Ansökan görs via avsedd blankett som finns på kommunens hemsida under sökvägen Barn och utbildning och Blanketter. Ny ansökan görs inför varje nytt läsår. Sista datum för ansökan om inackorderingsbidrag är 1 september. Vid utbildningsstart på vårterminen gäller 1 december som sista ansökningsdatum.

 

Bidragets storlek och utbetalning
Inackorderingsbidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet, se länken "Statistiska centralbyrån" till höger på denna sida för mer information. Det totala bidraget för höstterminen betalas ut i september och avser månaderna september till och med december. 

Motsvarande för vårterminen betalas ut i december och avser januari till och med maj. Bidrag betalas inte ut under juni, juli och augusti. Retroaktivt bidrag utbetalas för högst den termin då ansökan inlämnas. 

Är eleven myndig betalas bidragit ut direkt till eleven och om eleven är omyndig betalas det ut till vårdnadshavare. 

Förändringar som påverkar inackorderingsbidraget skall anmälas till Oxelösunds kommuns utbildningsförvaltning. Exempelvis vid utbetalning av resebidrag, studieavbrott, byte av folkbokföringsadress vid flytt till annan kommun eller om du inte uppfyller övriga krav för inackorderingsbidrag. Om du tar emot inackorderingsbidrag utan att ha rätt till det kommer du att bli återbetalningsskyldig.

 

Ansökan skickas till:

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen

613 81 Oxelösunds kommun

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter