Skolskjuts

Allmänt om kommunal skolskjuts

Elevers rätt till skolskjuts regleras i skollagen, 10 kapitlet, 32, 33 och 40 § och 11 kapitlet, 31, 32 och 39 §. Elever i grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman som behöver skolskjuts har rätt att få detta kostnadsfritt. Skälen kan vara att skolvägen är lång eller att trafikförhållandena är svåra. Det kan även vara att eleven har en funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Vid sådana omständigheter ska detta styrkas av intyg från läkare, psykolog, kurator, specialpedagog eller annan befattningshavare som väl känner till barnets behov. Kommunen ska pröva ovanstående förutsättningar individuellt i varje enskilt fall. 

För elever i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att ansvara för skolskjuts, men Oxelösunds kommun anser det vara rimligt att eleverna i förskoleklass får skolskjuts enligt samma principer som eleverna i grundskolan. 

Skolskjuts anordnas till skolan, från en i förväg bestämd påstigningsplats och avstigningsplats. Oxelösunds kommun anordnar skolskjuts med buss men vid särskilda omständigheter efter beslut kan skolskjuts anordnas med taxi. 

 

Kriterier för skolskjuts

Avstånd och trafikförhållanden

Rätten till skolskjuts framgår av zonkartorna till höger på denna sida under relaterade länkar. Kartorna är indelade i zoner där zon 1-4 markerar om eleven har rätt till skolskjuts eller inte:

Zon 1
Inte rätt till skolskjuts - mindre än 4 km mellan bostad och skola. 

Zon 2
Rätt till skolskjuts hela läsåret - längre än 5,5 km mellan bostad och skola samt svåra trafikförhållanden såsom obevakad järnvägs-övergång. 

Zon 3
Rätt till skolskjuts under vinterhalvåret (från och med 1 november till och med 31 mars) – längre än 4 km mellan bostad och skola

Zon 4
Rätt till skolskjuts bedöms i varje enskilt fall för boende på Femöre, Jogersö och övriga öar.

 

Vid indelning av zonerna har hänsyn tagits till: 

  • Upptagningsområden
  • Avstånd
  • Trafikförhållanden
  • Bostadsområden

Elever inom samma bostadsområde behandlas likvärdigt. För elever bosatta på Femöre, Jogersö och övriga öar görs en individuell bedömning utifrån avstånd och trafikförhållanden. 

För att en elev ska beviljas skolskjuts vintertid (1 november-31 mars) ska eleven ha minst 4 kilometer mellan bostad och skola. Ett avstånd på 5,5 kilometer eller längre mellan bostad och skola berättigar till skolskjuts hela läsåret. Svåra trafik-förhållanden såsom obevakad järnvägsövergång berättigar också till skolskjuts hela läsåret. Bedömning av särskilda omständigheter såsom funktionsnedsättning görs individuellt.

 

Elev som är inskriven i fritidshem
Rätten till skolskjuts omfattar inte resor till och från fritidshem. Elever som har behov av skolskjuts mellan Peterslundsskolans fritidshem och Stenviks förskola (omsorg på obekväm arbetstid) måndag till och med fredag är undantagna.

 

Elev som väljer annan skola
Vårdnadshavare har rätt att välja skola för sitt/sina barn. Huvudregeln är att rätten till skolskjuts avser resor mellan folkbokföringsadressen och den skola som kommunen har placerat eleven i. I vissa fall kan undantag göras på grund av särskilda skäl.

Om vårdnadshavare väljer och beviljas plats i annan skola än den kommunen har anvisat eller på en fristående skolenhet ansvarar vårdnadshavaren för att eleven tar sig till och från skolan samt de eventuella kostnader som detta medför. Rätten till skolskjuts gäller vid val av annan skolenhet inom kommunen under förutsättning att eleven skulle ha haft rätt till skolskjuts till den erbjudna skolenheten. 

 

Växelvis boende inom Oxelösunds kommun
Elever som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt till skolskjuts från båda sina föräldrars adresser, enligt gällande avståndsregler, om båda föräldrarna är folk-bokförda i Oxelösunds kommun. 

 

Växelvis boende utanför Oxelösunds kommun
Elever som är folkbokförda hos den ena föräldern i Oxelösunds kommun har rätt till skolskjuts från denne förälderns adress enligt gällande avståndsregler. Elever har inte rätt till skolskjuts från föräldern som är bosatt utanför Oxelösunds kommun. 

 

Ansvar
Vårdnadshavarna ansvarar för att eleven kommer till och från skolan. Under färd med skolskjuts ansvarar skolskjutsanordnaren. Skolans ansvar börjar när eleven kommer inom skolans område.  

Om eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolenheten. Missar eleven skolskjutsen på grund av att undervisningen är tillfälligt flyttad eller försenad ansvarar kommunen för hemtransport. 

 

Ansökan och beslut om skolskjuts
En skriftlig ansökan om skolskjuts ska alltid göras innan beslut fattas. Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få ditt ärende prövat. Om förutsättningarna som beslutet grundar sig på förändras och detta påverkar rätten till skolskjuts upphör beslutet att gälla från och med det datum då förändringen skedde.

 

Överklagan
Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten i enlighet med den överklagande- anvisning som framgår av beslutet, skollagen 28 kapitlet 5 §. 

 

Force majeure
Om skolskjutsens förare bedömer att skolskjutsen, på grund av väderlek, vägens skick eller dylikt inte kan köras på ett trafiksäkert sätt ställs skolskjutsen in. 

Ersättningsskjuts anordnas inte.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter