Skolskjuts i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du som har barn i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola kan få skolskjuts utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

 

Rätt till kostnadsfri skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få skolskjuts från hemmet där barnet är folkbokfört och till den skola som kommunen (utifrån upptagningsområde) erbjuder eleven. Skolskjuts anordnas enligt fastställda zonkartor. Se zonkartorna under Mer information till höger på denna sida. 

Kartorna är indelade i zoner där zon 1-4 markerar om eleven har rätt till skolskjuts eller inte:

Zon 1  Inte rätt till skolskjuts - mindre än 4 km mellan bostad och skola. 

Zon 2  Rätt till skolskjuts hela läsåret - längre än 5,5 km mellan bostad och skola samt svåra trafikförhållanden såsom obevakad järnvägs-övergång. 

Zon 3  Rätt till skolskjuts under vinterhalvåret (från och med 1 november till och med 31 mars) – längre än 4 km mellan bostad och skola

Zon 4  Rätt till skolskjuts bedöms i varje enskilt fall för boende på Femöre, Jogersö och övriga öar. 

Vid indelning av zonerna har hänsyn tagits till: 

•  Upptagningsområden

•  Skolvägens längd (avståndet mäts utifrån närmaste cykelväg)

•  Trafikförhållanden

•  Bostadsområden 

Elever inom ett väl avgränsat bostadsområde behandlas likvärdigt. För elever bosatta på Femöre, Jogersö och övriga öar görs en personlig bedömning utifrån avstånd och trafikförhållanden. 

För att en elev ska beviljas skolskjuts vintertid (1 november-31 mars) ska eleven ha minst 4 kilometer mellan bostad och skola. Ett avstånd på 5,5 kilometer eller längre mellan bostad och skola berättigar till skolskjuts hela läsåret. Svåra trafikförhållanden såsom obevakad järnvägsövergång berättigar också till skolskjuts hela läsåret. Bedömning av särskilda omständigheter såsom funktionsnedsättning görs enskilt.

Elever i årskurs F-5 erbjuds skolplats i upptagningsområdet. I de fall kommunen inte kan erbjuda plats på skola i upptagningsområdet görs en enskild bedömning om skolskjuts utifrån avstånd, trafikförhållanden och trafikmognad. 

 

Rätt till skolskjuts av andra skäl

Elev med funktionsnedsättning kan ha rätt till skolskjuts. En personlig bedömning görs i varje enskilt fall. Ansökan styrks med intyg från läkare, psykolog, kurator, specialpedagog eller annan befattningshavare som väl känner till barnets behov. 

Elev kan erbjudas skolskjuts om det finns omständigheter som gör att elev har särskilda skäl till skolskjuts, tillfälligt eller under en period. Skolskjuts kan även anordnas för elev som på grund av operation eller sjukdom bedöms behöva skolskjuts. Vårdnadshavare ansöker och bifogar intyg för bedömning och beslut. När elev på grund av olyckshändelse har skadat sig så att skolskjuts behövs kontaktar vårdnadshavare kommunens försäkringsbolag och gör en skadeanmälan. Läs mer under rubriken Olycksfallsförsäkring till vänster i menyn. 


Ansökan, beslut och överklagan

Elev som går på anvisad skola och uppfyller avståndskraven till skolan får skolskjuts utan ansökan.. Busskortet skickas hem inför skolstart. Eleven behåller busskortet till och med gymnasiet. Kortet aktiveras inför varje nytt läsår. Busskortet är personligt och en värdehandling. Skulle eleven tappa bort sitt kort eller det slutar fungera får eleven ett nytt kort mot aktuell administrationsavgift. Blir busskortet stulet får eleven ett nytt kort mot uppvisande av polisanmälan. Handläggningstiden för ett nytt busskort är högst fem arbetsdagar. Ett erbjudande om skolskjuts, taxi eller busskort skickas till vårdnadshavare där färdvägen bedömts som trafikfarlig.  

Ansökan om skolskjuts utifrån trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet görs via blanketten Ansökan om skolskjuts. Se länk under Mer information. Ansökan ska göras senast 1 juni för kommande läsår och ny ansökan görs inför varje nytt läsår. Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten i enlighet med den överklagandeanvisning som framgår av beslutet, skollagen 28 kapitlet 5 §. Se länk under Mer information.  

 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Elever som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt till skolskjuts från båda sina föräldrars adresser, enligt avståndsreglerna, om båda föräldrarna är folkbokförda i Oxelösunds kommun. 

Elever som är folkbokförda hos den ena föräldern i Oxelösunds kommun har rätt till skolskjuts från denne förälderns adress enligt avståndsreglerna. Elever har inte rätt till skolskjuts från föräldern som är bosatt utanför Oxelösunds kommun. 

 

Val av annan skolenhet

Vårdnadshavare har rätt att välja skola för sitt/sina barn. Huvudregeln är att rätten till skolskjuts avser resor mellan folkbokföringsadressen och den skola som kommunen har erbjudit eleven. I vissa fall kan undantag göras på grund av särskilda skäl.  

Om vårdnadshavare väljer och beviljas plats i annan skola än den kommunen har anvisat eller på en fristående skolenhet ansvarar vårdnadshavaren för att eleven tar sig till och från skolan samt de eventuella kostnader som detta medför. Rätten till skolskjuts gäller vid val av annan skolenhet inom Oxelösund under förutsättning att eleven skulle ha haft rätt till skolskjuts till den erbjudna

 

Skolskjuts för elever på gymnasiesärskola

Elever som studerar på gymnasiesärskola har rätt till skolskjuts, busskort eller taxi till och från skolan. Kommunens barn- och elevhälsa gör en personlig bedömning i varje enskilt fall. Skolskjuts anordnas till och från skolan, från i förväg bestämd påstigningsplats och avstigningsplats. Oxelösunds kommun organiserar skolskjuts med buss via Sörmlandstrafiken och eleverna får Skolkortet Zon Nyköping/Oxelösund, giltigt för tre resor/skoldag. Trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet kan vara skäl till att skolskjuts anordnas med taxi. 

I vår riktlinje under Mer information kan du läsa mer om vad som gäller för skolskjuts. 

 

Skolskjuts till fritidshem

Rätten till skolskjuts omfattar inte resor till och från fritidshem. Undantagna från denna regel är:

•  Elever som har behov av skolskjuts mellan Peterslundsskolans fritidshem och Stenviks förskola (omsorg på obekväm arbetstid) måndag till och med fredag.

•  Elever med beviljad insats enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (funktionsnedsatta)), är berättigade till taxi mellan hem och skola och har behov av korttidshem eller fritidshem.

•  Elever på träningsskola som har behov av fritidshem.

Rätten till skolskjuts för fritidshem gäller inte på lov och helger. Undantagna från denna regel är:

•  Elever på träningsskola, som har rätt till skolskjuts även under loven.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter