Skolskjuts i Oxelösunds kommun

Skolskjuts (busskort eller taxi) gäller för elever i förskoleklass, grundskola årskurs 1-9, grundsärskola årskurs 1-10 och gymnasiesärskola årskurs 1-4. Elever på gymnasiet får ett busskort eller ansöker om resebidrag.

För att ha rätt till skolskjuts ska eleven vara folkbokförd i Oxelösund. Rätten till skolskjuts gäller mellan hem och skola. Huvudregeln är att man inte har önskat och fått placering på en annan skola än vad kommunen annars hade placerat eleven på. Vid ansökan om skolskjuts på grund av avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet görs en individuell bedömning utifrån varje enskilt fall.

Ansökan om skolskjuts görs via vår e-tjänst oxelosund.se/e-tjanster. Ansökan ska göras senast 15 april för att skolskjuts vid skolstart ska kunna garanteras. Ny ansökan görs inför varje nytt läsår. Kommunen prövar varje ansökan individuellt. Beslutet skickas via post och kan överklagas hos förvaltningsrätten enligt den anvisning som står i  beslutet.
 

Elever på Breviksskolan

Elever på Breviksskolan som uppfyller avståndskravet till skolan beviljas busskort utan att ansökan behöver göras. Eleven behåller busskortet till och med gymnasiet. Kortet aktiveras inför varje nytt läsår.

Busskortet är personligt, namnet skrivs på baksidan och är aktiverat med tre resor per dag. Vid borttappat busskort kontakta Kommuncenter som finns i biblioteks- och allaktivitetshuset Koordinaten på Järntorget i Oxelösund. Eleven får ett nytt busskort mot aktuell administrationsavgift.

Skolskjuts anordnas för elever på Breviksskolan enligt fastställd zonkarta. Zonkartan finns på oxelosund.se/skolskjuts. Zonkartan är indelad i zoner där zon 1–4 markerar om eleven har rätt till skolskjuts eller inte:

Zon 1
Inte rätt till skolskjuts - mindre än 4 km mellan bostad och skola.
 
Zon 2 - Rätt till skolskjuts hela läsåret - längre än 5,5 km mellan bostad och skola samt trafikförhållanden såsom obevakad järnvägsövergång.
 
Zon 3
Rätt till skolskjuts under vinterhalvåret (från och med 1 november till och med 31 mars) – längre än 4 km mellan bostad och skola.

Zon 4
Rätt till skolskjuts bedöms i varje enskilt fall för boende på Femöre, Jogersö och övriga öar. 

Vid indelning av zonerna har hänsyn tagits till:
•    skolvägens längd (avståndet mäts utifrån närmaste cykelväg)
•    trafikförhållanden
•    bostadsområden.

Elever inom ett väl avgränsat bostadsområde behandlas likvärdigt.

 

Elever på gymnasiesärskola

Elev som studerar på gymnasiesärskola har rätt till skolskjuts, busskort eller taxi.

Skolskjuts till och från fritidshem/pedagogisk omsorg

Rätten till skolskjuts omfattar inte resor till och från fritidshem och pedagogisk omsorg. Undantagna från denna regel är:
•    elever som har behov av skolskjuts mellan Peterslundsskolans fritidshem och Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger måndag till och med fredag
•    elever med beviljad insats enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som är berättigade till taxi mellan hem
och skola och har behov av korttidshem eller fritidshem
•    elever på träningsskola som har behov av fritidshem.

Rätten till skolskjuts för fritidshem gäller inte på lov och helger. Undantagna från denna regel är:
•    elever på träningsskola, som har rätt till skolskjuts även under loven.

Elev med funktionsnedsättning

Elev med funktionsnedsättning kan ha rätt till skolskjuts. Vårdnadshavare ansöker via e-tjänst och bifogar intyg från läkare, psykolog, kurator eller pedagog. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall.

Annan särskild omständighet

Elev kan erbjudas skolskjuts under en period om det finns särskilda omständigheter. Skolskjuts kan även anordnas för elev som på grund av operation eller sjukdom bedöms behöva skolskjuts. Vårdnadshavare ansöker via e-tjänst och bifogar intyg. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall.

När elev på grund av olyckshändelse har skadat sig så att skolskjuts behövs kontaktar vårdnadshavare kommunens försäkringsbolag och gör en skadeanmälan. Mer information finns på oxelosund.se/barn-och-utbildning/forsakringar/

Växelvis boende inom Oxelösunds kommun

Elever som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt till skolskjuts från båda sina föräldrars adresser, enligt gällande avståndsregler, om båda föräldrarna är folkbokförda i Oxelösunds kommun.

Växelvis boende utanför Oxelösunds kommun

Elever som är folkbokförda hos den ena föräldern i Oxelösunds kommun har rätt till skolskjuts från denne förälderns adress enligt gällande avståndsregler. Elever har inte rätt till skolskjuts från föräldern som är bosatt utanför Oxelösunds kommun.

Restid och väntetid

Restid och väntetid för en elev som beviljats taxi ska vara så kort som det är möjligt. För att skolskjutsen ska kunna samordnas på ett effektivt sätt kan det för vissa elever uppstå längre restider och väntetider.

Ansvar

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till och från skolan. Under färd med skolskjuts ansvarar skolskjutsanordnaren. Rektors ansvar börjar när eleven kommer inom skolans område.

När elev som åker taxi är sjuk eller ledig ansvarar vårdnadshavaren för att meddela Taxi. Om en elev av någon anledning behöver åka hem tidigare från skolan är det vårdnadshavarens ansvar att meddela Taxi och hämta eleven. Övriga kontakter med Taxi sköter skolans personal. 

Om eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolenheten. Missar eleven skolskjutsen på grund av att undervisningen är tillfälligt flyttad eller försenad ansvarar kommunen för hemtransport.

 

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter