Önskemål om skola

Alla vårdnadshavare till elever som ska börja förskoleklass får lämna önskemål om skola via e-tjänst. Så långt det är möjligt försöker kommunen tillgodose vårdnadshavarens önskemål om skola. Mer information skickas ut till berörda vårdnadshavare inför skolplaceringen. 

 

Så här fördelas skolplatserna

Av skollagen framgår att kommunen vid placering av en elev i första hand ska utgå från vårdnadshavares önskemål. Det innebär att vårdnadshavare har rätt att lämna önskemål om skolplacering för sitt barn oavsett årskurs. Ett önskemål om placering vid en viss skolenhet får trots det inte gå ut över någon annan elevs rätt att gå på en skola nära hemmet.

Kommunen får annars frångå vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Bestämmelsen kan tillämpas om skolan inte har plats för alla elever som önskar gå där. Det finns då inget krav om att kommunen måste förbereda plats i syfte att tillmötesgå önskemålen.

Vill en elev byta skola under läsåret används kösystem med relativ närhet som princip. Se förklaring av principen i näst sista stycket. Skolbyten sker endast vid terminsstart.

Om antal platser på skolan är färre än antal sökande till skolan ser antagningsordningen till förskoleklass ut enligt följande:

1) Syskonförtur 

2) Relativ närhet

3) Elev från annan kommun

 

Syskonförtur

Med syskon menas elever som är folkbokförda på samma adress. Det innebär att yngre syskon som söker skolplats har större möjlighet att få plats på samma skola som sitt syskon. Syskonförturen gäller om du har ett syskon som ska börja i årskurs 1, 2 eller 3. Förturen gäller vid första skolplaceringen för syskon och upphör att gälla exempelvis vid skolbyte.

 

Relativa närhetsprincipen

Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den görs ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla elever att få plats på en skola nära hemmet. Det som räknas är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med närmsta alternativa skola. 

 

Så här beräknas relativ närhet:

  • Avståndet mäts mellan elevens folkbokföringsadress och den önskade skolan. Det är inte fågelvägen utan den faktiska gång- eller cykelvägen från elevens folkbokföringsadress till skolan som är utgångspunkten för mätningen.
  • Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd. Även här mäts den faktiska gång-  eller cykelvägen. Skillnaden är den relativa närheten.

Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har sökt samma årskurs i samma skola. 

Om två elever har önskat samma skola men bara en av dem kan få plats så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen. 

 

Nyinflyttad?

Under Mer information till höger på denna sida hittar du blankett för att önska skola. Plats erbjuds på önskad skola i den utsträckning det är möjligt.

För mer information om skolval se vår riktlinje till höger under Mer information. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter