Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Riksdagen har beslutat att skolplikten ska gälla från det år barnet fyller sex år och förskoleklassen blir därmed en del av den obligatoriska grundskolan. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från och med höstterminen 2018.

Förskoleklassen ska fungera som en övergång mellan förskolan och den obligatoriska skolan. 

Verksamheten pågår under tre timmar per dag. 

På vilken skola blir mitt barn erbjuden plats?

Huvudregeln är att barnet ska placeras vid den skola där vårdnadshavare önskar att barnet ska gå. (Skollag 2010:800, Förskoleklass 9 kap. 15§, grundskolan 10 kap. 30§)

Avsteg från huvudregeln kan göras om något av följande villkor uppfylls:

• Annan elevs berättigade krav på placering vid skolenhet nära hemmet åtsidosätts

• Placeringen medför betydande organisatoriska eller ekomomiska svårigheter för kommunen. 

Du som vårdnadshavare får hem en blankett i december året innan barnet ska börja i förskoleklass. Du fyller i vilken skola ni önskar att barnet ska gå i. Om antalet platser på en skola är färre än antalet sökande elever görs en prövning enligt följande prioritetsordning:

1. Särskilda skäl (anges på blanketten)

2. Upptagningsområde

3. Närhetsprincipen

4. Syskonförtur

För mer information se Riktlinje för skolval till höger under Mer information.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter