Fusk och plagiat

Att fuska är något som Campus Oxelösund ser allvarligt på och nedanstående information är till för att förklara vad som menas med fusk och plagiat samt vilka konsekvenser det kan få. Dessutom ges tips på hur du kan undvika att fuska.

Vad menas med fusk?
Fusk är när du bryter mot Vuxenutbildningens gemensamma ”Regler vid skrivningar/prov” eller med otillåtna hjälpmedel försöker vilseleda vid en uppgift, ett prov eller någon annan bedömningssituation.

Otillåtna hjälpmedel är exempelvis fusklappar, andra anteckningar, mobiltelefoner, surfplattor, datorer eller böcker. Ibland är vissa hjälpmedel tillåtna vid ett prov. Då får du information om det i förväg. Det är inte heller tillåtet att under ett skriftligt prov samtala med andra eller att lämna in en text som mer eller mindre är identisk med någon annans.
 

Vad menas med plagiat?
Att plagiera något betyder att man använder andras arbeten för att få texterna att framstå som sina egna. Det kan exempelvis vara redan tryckta texter eller information från Internet, diagram, bilder, tabeller eller datorprogram. 
De källor du använder måste redovisas för att texten inte ska betraktas som olaglig. Det är förstås inte heller tillåtet att köpa eller låna färdiga uppsatser av andra och sedan lämna in dem i eget namn.
 

Vad händer om du fuskar eller plagierar?
Campus Oxelösund har tydliga regler för fusk och plagiat (se regler vid skrivningar/prov). För att förhindra otillåten plagiering av material från Internet eller andra dokument har Campus Oxelösund plagiatkontroll via lärplattformen It´s Learning. Skrivna rapporter och inlämningsuppgifter genomgår automatiskt plagiatkontroll.

Om en lärare misstänker att någon har försökt att fuska, är läraren skyldig att anmäla detta till rektor. Resultatet, för den som fuskat, kan bli att ett kursmoment inte bedöms eller att kursen som helhet inte bedöms. Vid upprepat fusk kan man avstängas från kursen.

Disciplinära åtgärder regleras i:
5 kap. 5 och 17 §§ skollagen (2010:800)

Hur undviker du fusk?
Genom att studera reglerna för fusk och plagiat på skolan lär du dig hur du får använda andras texter och undviker då att bli anmäld för fusk. Det bästa tipset är att alltid följa de anvisningar läraren ger dig vid uppgifter/prov. Läs alltid instruktionerna noga.
Är du frånvarande vid det tillfälle då anvisningar ges eller känner dig osäker på hur uppgiften ska lösas, måste du prata med den berörda läraren för att ta reda på vad som gäller.

Rektor Morgan Andersson

Kontakt för sidan: Kommuncenter