Betygsbeställning

Betyg utfärdas inte automatiskt, utan du måste själv anmäla vilka betyg som betygsdokumentet ska innehålla. Blankett för betygsanmälan finns att hämta på vår expedition.

Kontakt för sidan: Kommuncenter